Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Podbiel
Obec
Podbiel

Informácie podľa zákona

Slobodný prístup k informáciám - tu ku stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 135.63 kB

Sadzobník spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií - tu ku stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 113.38 kB

VZOR ŽIADOSTI o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobode informácií - tu ku stiahnutiu . pdf

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch - tu ku stiahnutiu .pdf

Štandardy prístupnosti webových stránok - tu ku stiahnutiu .pdf, 122,2 kB

Pri vybavovaní iných podaní obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a to:

 • v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,
 • v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania,
 • vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
 • ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak okresný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, a to:

 • obecný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
 • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obecného úradu alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní, obecný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Pri vybavovaní petícií obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a to:

 • okresný úrad je povinný prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia,
 • ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, okresný úrad písomne oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

Predpisy, Pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská

Obec Podbiel v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Podbiel :

A) PREDPISY

podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Podbiel :

Do týchto zákonov možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Podbieli v úradných hodinách po – pi: 7.30 – 15.00 hod. alebo na internetovej stránke obce Podbiel www.zbierka.sk

B) POKYNY

 • podľa ktorých obec Podbiel koná, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 

Rokovací poriadok OZ v Podbieli

Komunitný plán sociálnych služieb

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

C) INŠTRUKCIE

 • obec Podbiel nevydala žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.

D) VÝKLADOVÉ STANOVISKÁ

 • obec Podbiel tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako jednostupňová. Nevydala žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.

Zverejňovanie

Voľby 2023

voľby do nr sr 2023

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

oznam

ODPADY

natur-pack

STOP BYROKRACII

stop byrokracii

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Protispločenská činnosťOznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB

Partneri


hore