Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Podbiel
Obec
Podbiel

foto

 

Čo je komunálny odpad?

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

 

Kedy vzniká poplatková povinnosť?

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Poplatková povinnosť vzniká dňom nadobudnutia oprávnenia užívať nehnuteľnosť (kúpa nehnuteľnosti alebo užívanie nehnuteľnosti) na území hlavného mesta. Vašou povinnosťou je oznámiť (prostredníctvom formulára) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Na koho sa vzťahuje poplatková povinnosť?

  1. fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obcena účel podnikania.

 

VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Určenie poplatku

Správca dane určuje poplatok nasledovne:

  1. pre poplatníka podľa Čl. 3 písm. a) tohto VZN ako súčin frekvencie odvozov, sadzby za 1 l komunálnych odpadov a objemu zbernej nádoby v litroch, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a počas ktorých má alebo bude mať poplatník na území správcu dane trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať (chalupári).

 

Cenník ročných poplatkov podľa objemu zberných nádob a intervalu vývozov:

 

Objem zbernej nádoby

 

Poplatok za jeden vývoz

Sadzba na 6 vývozov za 1 liter zbernej nádoby

( 2 mesačný interval)

Sadzba na 13 vývozov za 1 liter zbernej nádoby

( 4 týždňový interval)

Sadzba na 26 vývozov za 1 liter zbernej nádoby

(2 týždňový interval)

110 l

4,40

26,40 EUR

57,20 EUR

114,40 EUR

120 l

4,80

28,80 EUR

62,40 EUR

124,80 EUR

240 l

9,60

57,60 EUR

124,80 EUR

249,60 EUR

 

 

Možnosti nálepky, objemu zbernej nádoby a intervalu vývozov:

Poplatník

Objem zbernej nádoby

Frekvencia/interval vývozov

Červená nálepka

(návrh pre 1 osobu)

110 l / 120 l zberná nádoba

6 x vývoz do rok – 2 mesačný interval

Modrá nálepka

(návrh pre 2 osoby a viac osôb)

110 l /120 l / 240 l zberná nádoba

13 x vývoz do roka – 4 týždňový interval

Žltá nálepka

( návrh pre 2 osoby a viac osôb)

 

 

110 l/ 120 l/ 240 l zberná nádoba

 

26 x vývoz do roka – 2 týždňový interval

 

NATUR-PACK

natur-pack

 


 

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, má s Vašou obcou/mestom uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, ktorej predmetom je dohoda o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov.

 

Dovoľte nám touto cestou poďakovať Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2022 pri zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území Vašej obce/mesta vytriedené v roku 2022.

 

Certifikát NATUR-PACK ZA ROK 2022

 

Občan

Voľby 2023

voľby do nr sr 2023

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

oznam

ODPADY

natur-pack

STOP BYROKRACII

stop byrokracii

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Protispločenská činnosťOznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Zásady podávania a preverovania oznámení.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.92 kB

Partneri


hore