Elektronická adresa obce PODBIEL na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej a volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 04.11.2017 je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

DHZ Podbiel a Prvá drevorubačská skupina mladých ľudí „Haliganda“ Vás pozývajú na súťaž vo varení držkovej polievky. Akcia s názvom „O Podbieľanskú držku“ sa uskutoční dňa 02. septembra 2017 v areáli ŠK Podbiel pod Pálenicou. PROGRAM bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť festivalu bude hľadať výhercu v kategórii o najlepšiu držkovú polievku. Druhá časť preverí zručnosť lesníkov a pilčíkov, ktorí sa budú môcť ukázať v štyroch disciplínach. Prvá disciplína je rez na podložke, druhá stínka, tretia ťahanie lana a štvrtá odvetvovanie. Disciplíny budú hodnotené odborníkmi z oblasti lesníctva. Najdôležitejšie bude stihnúť to v čo najkratšom čase. Všetci si budú môcť pochutnať na domácich langošoch, držkovej polievke, čapovanom pivku a kofole. O zábavu sa postará DJs Pa a Pi.

KONTAKT: Záujemcovia o súťaženie vo varení držkovej polievky a v pilčíckych súťažiach sa môžu prihlásiť na tel. č. 0903 540 273. Tu im budú podané bližšie informácie.

OcÚ Nižná v spolupráci s komisiou kultúry, športu, sociálnou, pozývajú na 23. ročník tradičného kultúrneho programu, ktorý bude prebiehať dňa 12.8.2017 od skorých ranných hodín do večera, pri brehu rieky Orava a na futbalovom štadióne. Je pre vás pripravený bohatý program:…

PROGRAM NA BREHU RIEKY ORAVA pri plavárni od 8:00h

Stavanie a splav tradičnej plte na brehu rieky Orava
Nižniansky pltníci, FS ORAVAN SENIOR z Nižnej
od 9:00 - Pltnícky MINIDUATLON pre deti ( pri plavárni- časť Barča )
PROGRAM na ŠTADIÓNE od 9:00h

od 9:00 - Futbalový turnaj „ o POHÁR PLTNICE “
CYKLISTICKÁ ČASOVKA- 12-13:00-prezentácia pri štadióne, 13:15 - ŠTART pri ZŠ, vyhodnotenie - štadión
14:30 - Dobrovoľný HASIČSKÝ zbor Nižná, Podbiel, Mszana Dolna - Ukážka hasičského športu - požiarny útok, predvedenie hasičskej techniky
15:15 - deti z tanečného odboru SZUŠ Tvrdošín - „ Za Dedinou “pásmo detských hier
15:45 - tanečná skupina HARLEKÝN z Nižnej – „ Country dance , step “
16:00 - deti z tanečného odboru SZUŠ Tvrdošín - „ Tance z regiónov “
16:30 - tanečná skupina HARLEKÝN z Nižnej – „ Country show “
16:45- ženská spevácka skupina OSTRAŽICA z Nižnej –„ pásmo ľudových piesní “
17:15 - FS POĽANA zo Zvolena - „Poľana, Poľana“ spevy a tance z Podpoľania, Horehronia.
posedenie pri MUZIČKE
20:00 - HEĽENINE OČI - multižánrová kapela z Prešova
od 22:00 - Ľudová veselica : JOKER BAND - Horní Suchá
FIRE - DANCE s vejármi– HARLEKÝN z Nižnej
SPRIEVODNÝ PROGRAM: od 14:00h

mobilné PLANETÁRIUM
VÝSTAVA poľovníckych trofejí, GULÁŠ z diviny
detské mestečko ( športové a tvorivé aktivity, montesori )
hrnčiarska dielňa, autíčka, skákacie a vodné atrakcie
TOMBOLA

Oravské folklórne leto pokračuje v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku 4. – 6. augusta 2017 sviatkom oravského folklóru – 42. Podroháčskymi folklórnymi slávnosťami. Obec Zuberec, Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obce Oravský Biely Potok a Habovka pozvali na trojdňový medzinárodný folklórny festival viac ako tisíc účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Srbska, Turecka, Gruzínska a z Bieloruska. Areál amfiteátra v Zuberci – Brestovej a Múzeum oravskej dediny prilákajú každoročne tisícky návštevníkov. Mnohé vystúpenia folklórnych súborov a skupín, jarmok ľudových remesiel, výstavy, otvorenie novej expozície, množstvo stánkov a atrakcií, i samotné príjemné prírodné prostredie sú atrakcie, ktoré robia z Podroháčskych folklórnych slávností najväčšie kultúrne podujatie na Orave…

Čítať ďalej...

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.
III
Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Oznamujeme Vám, že v dňoch 22. mája až 16. júna v čase od 13:00 do 16:30 sa uskutočnia prijímacie skúšky na štúdium na našej škole.

Uchádzať sa môžete o štúdium v týchto odboroch:

 • hudobný
 • výtvarný
 • tanečný
 • literárno-dramatický

V hudobnom odbore si máte možnosť vybrať z nasledujúcich predmetov:

 • hra na klavíri
 • hra na gitare
 • hra na husliach
 • hra na flaute
 • hra na saxofóne
 • hra na akordeóne
 • spev

Tešíme sa na Vás !

Riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej 

 

 

 

Milé deti !

Kultúrna a športová komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Podbieli v spolupráci s Obecným úradom v Podbieli a organizáciami pracujúcimi v našej obci Vás všetky srdečne pozývajú na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa bude konať túto sobotu 03. júna 2017 od 11.00 hod. na štadióne Pod Pálenicou v Podbieli. Pre deti bude pripravený bohatý program, guľáš a sladká odmena. O 14.00 h. bude tombola a o 14.30 h. prekvapenie pre všetky deti. V prípade nepriaznivého počasia sa celá akcia uskutoční v kultúrno-športovej hale.

Tešíme sa na Vás !